CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN (IPC)

cùng kiến tạo thịnh vượng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN (IPC)

cùng kiến tạo thịnh vượng

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Hội đồng Thành viên

Hội đồng thành viên

Ông Lê Hoàng Minh

Ông Lê Hoàng Minh

Chủ tịch

Ông Tề Trí Dũng

Ông Tề Trí Dũng

Thành viên

Ông Vũ Xuân Đức

Ông Vũ Xuân Đức

Thành viên

Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh

Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh

Thành viên

Ban Tổng Giám đốc

Ông Tề Trí Dũng

Ông Tề Trí Dũng

Tổng Giám đốc

Ông Phạm Xuân Trung

Ông Phạm Xuân Trung

Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Việt Dũng

Ông Nguyễn Việt Dũng

Phó Tổng Giám đốc

Ông Lâm Trung Nhân

Ông Lâm Trung Nhân

Phó Tổng Giám đốc

Ông Trần Đăng Linh

Ông Trần Đăng Linh

Phó Tổng Giám đốc

Ông Phùng Đức Trí

Ông Phùng Đức Trí

Phó Tổng Giám đốc

Ban Kiểm soát

Bà Bùi Hải Hà

Bà Bùi Hải Hà

Kiểm Soát viên

Bà Trương Thị Hương Giang

Bà Trương Thị Hương Giang

Kiểm Soát viên phụ trách chung

Chức năng nhiệm vụ các phòng ban

01 Phòng hành chính tổ chức

Phòng Hành chính - Tổ chức là Phòng chức năng thuộc bộ máy quản lý, điều hành của Công ty, do Trưởng phòng phụ trách và quản lý, có các Phó phòng giúp việc, đội ngũ chuyên viên thực hiện công tác và tuỳ theo tình hình thực tế sẽ có các tổ chuyên môn, nghiệp vụ.

Chức năng: Tham mưu, giúp việc cho Ban TGĐ Công ty trong quản lý và điều hành hoạt động thuộc lĩnh vực: Hành chính, quản trị tài sản, nhân sự và lao động tiền lương.

Nhiệm vụ:
1.Công tác văn phòng, lưu trữ và thư ký
2.Công tác hành chính
3.Công tác nhân sự: xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý; quản trị, tuyển dụng và bố trí nhân sự, đào tạo, đánh giá đãi ngộ
4.Công tác Lao động – Tiền lương
5.Công tác quản lý tài sản, công cụ dụng cụ, phương tiện đi lại
6.Công nghệ thông tin
7.Công tác thi đua khen thưởng của toàn hệ thống Công ty
8.Công tác quản lý an ninh, an toàn
9.Công tác đối ngoại với các cơ quan chính quyền
10.Chủ trì tổ chức hoạt động nhằm kết nối các phòng, ban có chung chức năng, nhiệm vụ của các doanh nghiệp trong hệ thống nhằm nâng cao và phát triển kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn.
11.Tham mưu việc xây dựng các chính sách liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hành chính - Tổ chức và theo dõi, đánh giá việc thực hiện các chính sách đó.
12.Quản trị và điều hành Tổ Công viên cây xanh đô thị (28ha)
13.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Tổng Giám đốc

02 Phòng kế toán

Phòng Kế Toán là Phòng chức năng thuộc bộ máy quản lý, điều hành của Công ty, do Kế toán Trưởng phụ trách và quản lý, có các Kế toán phó và đội ngũ kế toán viên giúp việc và tùy theo tình hình thực tế sẽ có các tổ chuyên môn, nghiệp vụ.

Chức năng: Tham mưu, giúp việc cho Ban TGĐ Công ty trong quản lý và điều hành hoạt động thuộc lĩnh vực tổ chức, chỉ đạo, thực hiện công tác kế toán tài chính theo luật pháp và quy định của Nhà nước.

Nhiệm vụ:
1. Thực hiện công tác quản lý kế toán tài chính:
2. Xây dựng các phương án huy động vốn: tham mưu cho Tổng Giám đốc trong việc ký kết các hợp đồng tín dụng; điều phối sử dụng vốn trong nội bộ một cách có lợi nhất.
3. Thực hiện công tác quản lý kế toán quản trị:
4. Thực hiện công tác kiểm tra giám sát tài chính đối với ngân sách, vốn và tài sản:
5. Duy trì chế độ làm việc với Kế toán trưởng các doanh nghiệp mà Công ty có đầu tư vốn.
6. Cung cấp thông tin kế toán cần thiết, có liên quan cho các Phòng, Ban, các báo cáo tài chính và quản trị cho Tổng Giám đốc.
7. Chủ trì tổ chức hoạt động nhằm kết nối các phòng, ban có chung chức năng, nhiệm vụ của các doanh nghiệp trong hệ thống nhằm nâng cao và phát triển kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn.
8. Tham mưu việc xây dựng các chính sách, quy trình, quy định có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng và theo dõi, đánh giá việc thực hiện chính sách, quy trình, quy định đó.
9. Đại diện Công ty làm việc với các cơ quan thuế, kiểm toán nhà nước, kiểm toán độc lập và các cơ quan chức năng khác trong việc thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo yêu cầu của các cơ quan này.
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Tổng Giám đốc./.

03 Phòng tài chính - kế hoạch

Phòng Tài chính - Kế hoạch là Phòng chức năng thuộc bộ máy quản lý, điều hành của Công ty, do Trưởng phòng phụ trách và quản lý, có các Phó phòng giúp việc và các chuyên viên tuỳ theo tình hình thực tế sẽ có các tổ chuyên môn, nghiệp vụ.

Chức năng: Tham mưu, giúp việc cho Ban TGĐ Công ty trong quản lý và điều hành công việc thuộc lĩnh vực tài chính, kế hoạch của Công ty.

Nhiệm vụ:
1. Hoạch định chiến lược tài chính và xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm
2. Theo dõi hoạt động đầu tư tài chính và quản lý vốn đầu tư của Công ty
3. Kiểm soát tài chính đối với ngân sách, vốn và tài sản:
4. Lập và kiểm soát kế hoạch kinh doanh
5. Công tác tổng hợp:
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Tổng Giám đốc./.

04 Phòng quản lý - đầu tư dự án

Phòng Quản lý - Đầu tư dự án là Phòng chức năng thuộc Bộ máy quản lý, điều hành của Công ty, do Trưởng phòng phụ trách và quản lý, có các Phó phòng giúp việc và đội ngũ chuyên viên, tuỳ theo tình hình thực tế sẽ có các tổ chuyên môn, nghiệp vụ.

Chức năng: Tham mưu, giúp việc cho Ban TGĐ Công ty trong quản lý và điều hành hoạt động liên quan đến quản trị điều hành các dự án Đầu tư xây dựng (sau đây gọi tắt là Dự án) của Công ty từ lúc có chủ trương đầu tư cho đến khi hoàn thành dự án.

Nhiệm vụ:
1. Đề xuất chủ trương và tổ chức triển khai các dự án mới theo yêu cầu của Tổng Giám đốc

2. Thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư

3. Tổ chức thực hiện đầu tư các dự án do Công ty trực tiếp triển khai theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc

4. Tổ chức thực hiện các thủ tục kết thúc đầu tư

5. Báo cáo cho Tổng Giám đốc hoạt động thường kỳ của phòng và tiến độ triển khai các dự án

6. Đề xuất phương thức chuyển giao các phần công việc Công ty đã thực hiện cho doanh nghiệp dự án

7. Lập báo cáo thẩm định, đóng góp ý kiến cho các dự án đầu tư tại các công ty con và công ty liên kết khi có yêu cầu

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Tổng Giám đốc.


05 Phòng phát triển kinh doanh

Phòng Phát triển kinh doanh là phòng chức năng thuộc bộ máy quản lý, điều hành của Công ty, do Trưởng phòng phụ trách và quản lý, có các Phó phòng giúp việc và đội ngũ các chuyên viên, tuỳ theo tình hình thực tế sẽ có các tổ chuyên môn, nghiệp vụ.

Chức năng: Tham mưu, giúp việc cho Ban TGĐ Công ty trong quản lý và điều hành hoạt động thuộc lĩnh vực: chiến lược, phát triển kinh doanh, quản trị công nghệ thông tin, quản trị thương hiệu và quan hệ cộng đồng.

Nhiệm vụ:
1. Nghiên cứu, hoạch định và kiểm soát chiến lược
2. Phát triển kinh doanh
3. Quản trị thương hiệu và quan hệ cộng đồng
4. Thực hiện công bố thông tin của Công ty, đảm bảo website của Công ty vận hành thông suốt, quản trị website IPC (www.ttipc.vn); cập nhật thông tin lên website (theo nội dung được cung cấp); xây dựng quy chế quản lý website…
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Tổng Giám đốc./.

06 Phòng pháp chế

Phòng Pháp Chế là phòng chức năng thuộc bộ máy quản lý, điều hành của Công ty, do Trưởng phòng phụ trách và quản lý, có các Phó phòng giúp việc và đội ngũ chuyên viên, tùy theo tình hình thực tế sẽ có các tổ chuyên môn, nghiệp vụ.

Chức năng: Tham mưu, giúp việc cho Ban TGĐ Công ty trong quản lý và điều hành hoạt động thuộc lĩnh vực pháp lý.

Nhiệm vụ:
1. Thực hiện triển khai, hướng dẫn kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo công tác pháp chế của Công ty.
2. Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung điều lệ, nội quy, quy chế của Công ty và trong việc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; tư vấn những vấn đề pháp lý liên quan đến việc thành lập, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu và phá sản doanh nghiệp.
3. Cập nhật các văn bản pháp luật mới nhất phục vụ yêu cầu của HĐTV, Tổng Giám đốc và các Phòng ban khác; tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước mới ban hành có liên quan đến lãnh vực hoạt động của Công ty.
4. Phối hợp các bộ phận liên quan giúp Tổng Giám đốc trong việc giải quyết tranh chấp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và của người lao động; tham gia tố tụng hoặc tham mưu thuê luật sư tham gia tố tụng với tư cách người đại diện theo ủy quyền của Tổng giám đốc.
5. Tham mưu cho Tổng Giám đốc về pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của Công ty:
6. Đảm bảo pháp lý các văn bản của Công ty ban hành:
7. Kiểm tra và theo dõi việc thực hiện pháp luật, các quy chế, quy định của Công ty; Phổ biến, giáo dục pháp luật:
8. Tham mưu các vấn đề pháp lý khác và tham gia tố tụng:
9. Hỗ trợ pháp lý cho các Doanh nghiệp thành viên theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Tổng Giám đốc./.

07 Phòng kiểm soát nội bộ

Phòng Kiểm soát nội bộ là phòng chức năng thuộc bộ máy quản lý, điều hành của Công ty, do Trưởng phòng phụ trách và quản lý, có các Phó phòng giúp việc và đội ngũ chuyên viên, tuỳ theo tình hình thực tế sẽ có các tổ chuyên môn, nghiệp vụ.

Chức năng: Tham mưu, giúp việc cho Ban TGĐ Công ty trong việc: xây dựng quy trình kiểm soát nội bộ, xây dựng hệ thống tiêu chí kiểm soát nội bộ, xây dựng kế hoạch cho việc thực hiện và điều phối kiểm soát, thực hiện điều phối, thực hiện kiểm soát nội bộ, đánh giá tổng hợp về việc tuân thủ và lập báo cáo tổng hợp liên quan đến công tác kiểm tra.

Nhiệm vụ:
1. Kiểm tra, đánh giá các thông tin kinh tế, tài chính và phi tài chính đã và đang cũng như sẽ phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty và người đại diện, người được cử.
2. Đầu mối theo dõi, điều phối, đánh giá thống kê việc thực hiện các chỉ đạo của Công ty đối với người đại diện và người được cử.
3. Xác nhận và báo cáo về chất lượng và độ tin cậy của thông tin quản trị, thông tin tài chính do các cá nhân, phòng, ban, bộ phận, đơn vị trực thuộc và người đại diện, người được cử cung cấp.
4. Tham mưu việc tuân thủ pháp luật, tuân thủ nghị quyết của Hội đồng thành viên, của chủ sở hữu, các quyết định của Tổng Giám đốc đã và đang triển khai thực hiện trong quá trình điều hành hoạt động của công ty.
5. Tổ chức kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, chính xác và trung thực trong việc ghi chép sổ sách kế toán, báo cáo tài chính của công ty.
6. Kiến nghị giải pháp quản lý rủi ro tiềm tàng vốn có và có thể xảy ra trong tương lai đối với hoạt động của công ty.
7. Kiến nghị giải pháp ngăn ngừa các sai phạm đã và đang xảy ra hoặc có thể sẽ xảy ra.
8. Khuyến nghị/giám sát thực hiện các giải pháp để chỉnh sửa, khắc phục sai phạm, rủi ro trong mỗi bộ phận, phòng ban, mỗi quyết định trong toàn bộ quá trình hoạt động của công ty.
9. Phối hợp với các cá nhân, phòng, ban, bộ phận trong công ty để tổ chức xây dựng, kiểm tra, đánh giá độ tin cậy, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống các tài liệu quản trị, các quy trình tác nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty.
10. Kiến nghị các giải pháp bảo toàn và phát triển vốn trong quá trình hoạt động của Công ty.
11. Lưu trữ hồ sơ, chứng từ kiểm tra, kiểm soát, bảo mật tài liệu, thông tin kiểm soát nội bộ theo quy định của pháp luật.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Tổng Giám đốc./.

08 Phòng bồi thường - định cư

Phòng Bồi thường - Định cư là Phòng chức năng thuộc Bộ máy quản lý, điều hành của Công ty, do Trưởng phòng phụ trách và quản lý, có các Phó phòng giúp việc và đội ngũ chuyên viên tuỳ theo tình hình thực tế sẽ có các tổ chuyên môn, nghiệp vụ.

Chức năng: Tham mưu, giúp việc cho Ban TGĐ Công ty trong quản lý và điều hành hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý điều hành công việc giải phóng mặt bằng, bồi thường và tái định cư liên quan đến các dự án do Công ty làm chủ đầu tư.

Nhiệm vụ:
1. Tập hợp hồ sơ pháp lý để làm thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng của từng dự án.

2. Lập phương án tổng thể và chi tiết về bồi thường, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương thành lập Hội đồng bồi thường để tổ chức thực hiện.

3. Lập kế hoạch tổ chức thực hiện công tác bồi thường của dự án, chú trọng các công việc sau

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Tổng Giám đốc.


09 Ban quản lý tòa nhà

Ban quản lý tòa nhà là một bộ phận trực thuộc công ty IPC phụ trách về quản lý và điều hành các công việc liên quan đến tòa nhà IPC

Chức năng: Vận hành hệ thống kỹ thuật của tòa nhà IPC để đảm bảo chất lượng tốt nhất được cung cấp cho khách thuê văn phòng.

Nhiệm vụ:
1. Tổ chức quản lý và kinh doanh cho thuê Tòa nhà IPC
2. Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên và đầy đủ cho Tổng Giám đốc hoặc người được ủy quyền của TGĐ về các hoạt động công tác quản lý tòa nhà như: báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động quản lý & khai tác sử dụng Tòa nhà
3. Nỗ lực tối đa, để đảm bảo rằng Tòa nhà được quản lý và điều hành 1 cách hiệu quả, đúng đắn, tạo sự an tâm, thoải mái cho khách thuê
4. Giám sát công việc của các nhân viên thuộc các đơn vị cung cấp dịch vụ như bảo vệ, giám sát hệ thống an ninh, vệ sinh, kỹ thuật … cho Tòa nhà.

10 Ban Xúc tiến đầu tư dự án KCN Hiệp Phước giai đoạn 3

Ban Xúc tiến đầu tư Dự án Khu Công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 3 (viết tắt: Ban Xúc tiến đầu tư dự án KCN Hiệp Phước 3) là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH Một thành viên phát triển Công nghiệp Tân Thuận, do Trưởng Ban phụ trách và quản lý, có các Phó Ban và đội ngũ nhân viên giúp việc, tùy theo tình hình thực tế sẽ có các tổ chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc.

Chức năng: Tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc trong quản lý và điều hành hoạt động liên quan đến triển khai các thủ tục pháp lý để Đầu tư Dự án KCN Hiệp Phước 3 đến khi bàn giao hoặc chuyển giao Dự án cho Doanh nghiệp chính thức làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án.

Nhiệm vụ:
1. Chủ trì thực hiện các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo quy định của pháp luật.
2. Lập kế hoạch phát triển dự án phù hợp chủ trương định hướng của Lãnh đạo Công ty.
3. Chủ trì thực hiện kế hoạch phát triển dự án được phê duyệt.
4. Tham mưu và tổ chức thực hiện các thủ tục chuyển giao, bàn giao dự án cho Doanh nghiệp mới phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc phân công.

11 Ban Xúc tiến đầu tư dự án Cảng Hiệp Phước

Ban Xúc tiến đầu tư dự án Cảng Hiệp Phước là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH Một thành viên phát triển Công nghiệp Tân Thuận, do Trưởng Ban phụ trách và quản lý, có các Phó Ban và đội ngũ nhân viên giúp việc, tùy theo tình hình thực tế sẽ có các tổ chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc.

Chức năng: Tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc trong quản lý và điều hành hoạt động liên quan đến triển khai các thủ tục pháp lý để Đầu tư Dự án Cảng Hiệp Phước đến khi bàn giao hoặc chuyển giao Dự án cho Doanh nghiệp chính thức làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án.

Nhiệm vụ:
1. Chủ trì thực hiện các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo quy định của pháp luật.
2. Lập kế hoạch phát triển dự án phù hợp chủ trương định hướng của lãnh đạo Công ty.
3. Chủ trì thực hiện kế hoạch phát triển dự án được phê duyệt.
4. Tham mưu và tổ chức thực hiện các thủ tục chuyển giao, bàn giao dự án cho Doanh nghiệp mới phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc phân công.

12 Ban Quản lý dự án Khu Dân cư Hiệp Phước

Ban Quản lý dự án Khu Dân cư Hiệp Phước là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận, do Trưởng Ban phụ trách và quản lý, có các Phó Ban và đội ngũ nhân viên giúp việc, tùy theo tình hình thực tế sẽ có các tổ chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc.

Chức năng: Tham mưu, giúp việc Tổng Giám đốc trong việc chỉ đạo và điều hành hoạt động liên quan đến triển khai Dự án Khu Dân cư Hiệp Phước đến khi bàn giao dự án cho ……………………………. theo quy định.

Nhiệm vụ:
1. Chủ trì tham mưu thực hiện các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo quy định của pháp luật.
2. Lập kế hoạch tiến độ triển khai dự án phù hợp chủ trương định hướng của lãnh đạo Công ty.
3. Chủ trì tham mưu, theo dõi việctriển khai đầu tư xây dựng dự án theo kế hoạch tiến độ được phê duyệt đảm bảo các quy định của pháp luật về trình tự thủ tục triển khai, quản lý dự án, quản lý chất lượng, quản lý chi phí, an toàn vệ sinh lao động và các quy định khác có liên quan trong quá trình thi công công trình.
4. Tham mưu và tổ chức thực hiện các thủ tục bàn giao dự án sau khi hoàn thành cho cơ quan quản lý Nhà nước phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc phân công.

13 Ban Nghiên cứu dự án Nạo vét Luồng Soài Rạp

Ban Nghiên cứu dự án Nạo vét Luồng Soài Rạp là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH Một thành viên phát triển Công nghiệp Tân Thuận, do Trưởng Ban phụ trách và quản lý, có các Phó Ban và đội ngũ nhân viên giúp việc, tùy theo tình hình thực tế sẽ có các tổ chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc.

Chức năng: Tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc trong quản lý và điều hành hoạt động liên quan đến triển khai các thủ tục pháp lý để Đầu tư Dự án Nạo vét Luồng Soài Rạp đến khi kết thúc và bàn giao cho doanh nghiệp khai thác quản lý.

Nhiệm vụ:

1. Chủ trì thực hiện các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo quy định của pháp luật.
2. Lập kế hoạch phát triển dự án phù hợp chủ trương định hướng của lãnh đạo Công ty.
3. Chủ trì thực hiện kế hoạch phát triển dự án được phê duyệt.
4. Tham mưu và tổ chức thực hiện các thủ tục chuyển giao, bàn giao dự án cho Doanh nghiệp mới phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc phân công.

14 Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ

Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Nút giao Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận, do Trưởng Ban phụ trách và quản lý, có các Phó Ban và đội ngũ nhân viên giúp việc, tùy theo tình hình thực tế sẽ có các tổ chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc.

Chức năng: Tham mưu, giúp việc Tổng Giám đốc trong việc chỉ đạo và điều hành hoạt động liên quan đến triển khai Dự án đầu tư xây dựng Nút giao Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ đến khi bàn giao dự án cho cơ quan quản lý Nhà nước quản lý khai thác vận hành theo quy định.

Nhiệm vụ:
1. Chủ trì tham mưu thực hiện các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo quy định của pháp luật.
2. Lập kế hoạch tiến độ triển khai dự án phù hợp chủ trương định hướng của lãnh đạo Công ty.
3. Chủ trì tham mưu, theo dõi việctriển khai đầu tư xây dựng dự án theo kế hoạch tiến độ được phê duyệt đảm bảo các quy định của pháp luật về trình tự thủ tục triển khai, quản lý dự án, quản lý chất lượng, quản lý chi phí, an toàn vệ sinh lao động và các quy định khác có liên quan trong quá trình thi công công trình.
4. Tham mưu và tổ chức thực hiện các thủ tục bàn giao dự án sau khi hoàn thành cho cơ quan quản lý Nhà nước phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc phân công.

Các Công ty thành viên

KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU CHẾ XUẤT

BĐS DÂN DỤNG

CẢNG VÀ DỊCH VỤ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN (IPC)